Laatimispäivä: 3.10.2020

1 REKISTERINPITÄJÄ

Credo-kirkko-seurakunta, Y-tunnus 3120778-4,  Peltikuja 7, 01750 Vantaa.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhteyshenkilö: Veera Hug, puhelin 041-3180168,
etunimi.sukunimi@credo-kirkko.fi.

3 REKISTERIN NIMI

Credo-kirkko-seurakunnan henkilörekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja käytetään Credo-kirkko-seurakunnan toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi, sekä asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
Nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Kotiseurakunta, tehtävä seurakunnassa, ruoka-aineallergiat, ja jäsenyyteen liittyvät tiedot.
Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat jäseneksi liittymisen yhteydessä, tapahtumaan/pienryhmään/muuhun toimintaan ilmoittautumisen yhteydessä, nettisivulla tai tapahtumissa täytetyt lomakkeet sekä henkilöltä itseltään kerättävät tiedot. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös tapaamisissa tai puhelimitse, jos henkilö sitä pyytää. Seurakuntien työntekijöiden yhteystietoja voidaan kerätä seurakuntien internet-sivuilta.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttämistä edellyttävä asianmukainen suhde Credo-kirkko-seurakuntaan on voimassa.

7 TIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA KÄSITTELIJÄT

Credo-kirkko-seurakunnan henkilöstö (myös vapaaehtoinen) tarvittavilta osin. Yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä järjestettävissä tapahtumissa tietoja käsittelee myös yhteistyökumppanin tehtävään määräämät henkilöt.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoa käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen (myös vapaaehtoisen) päätyttyä. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen. Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä Credo-kirkko-seurakunnan mahdollisiin muihin henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Tietoa käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu niin palkallisen kuin vapaaehtoisen palvelussuhteen päätyttyä. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet rekistereihin myönnetään tehtäväkohtaisesti.

10 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Credo-kirkko-seurakunnan asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tapauksissa, joissa henkilö toivoo poistamista, mutta laki velvoittaa joidenkin tietojen säilyttämiseen, poistetaan muut tiedot mahdollisimman pitkälle ja arkistoidaan säilyttämistä vaativat tiedot lain määräämäksi ajaksi.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Credo-kirkko-seurakunnan vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Credo-kirkko-seurakunnan toimistoon puh. 041-3180638 tai postitse osoitteeseen: Credo-kirkko-seurakunta, Peltikuja 7, 01750 Vantaa.  

Tarkistus-, oikaisu- ja poistopyynnöt, sekä henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa koskevat pyynnöt tulee aina lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.